آموزش نرم افزار جامع مدیریت کتابخانه

نظر به اینکه نرم افزار کتابخانه به تازگی خریداری شده است و آموزش های لازم هنوز به پرسنل کتابخانه داده نشده است لذا به محض تکمیل آموزش ها به پرسنل نسبت به تهیه فایل آموزشی اقدام خواهد شد

Loading