درباره کتابخانه بیمارستان قائم (عج) شهرستان اسدآباد


نقش کتابخانه به عنوان یک رکن در برآورده ساختن نیاز های اطلاعاتی مراجعین بر کسی پوشیده نیست، کتابخانه بیمارستان قائم نیز از این قاعده مستٍنی نیست.این کتابخانه با فراهم آوردن منابع اطلاعاتی مناسب و به روز برای مراجعین از یک سو و از سوی دیگر با برقراری دسترسی آن ها به پایگاه های اطلاعاتی سعی در برآوردن نیاز های اطلاعاتی مراجعین خود نموده است.

Loading