گزارش عملکرد سالیانه


۱-انتقال کتابخانه به مکان جدید بر اساس دستورالعمل استاندارد کتابخانه های بیمارستانی ایران

۲-تعمیر،تجهیز و نوسازی مکان جدید کتابخانه

۳-کابل کشی و استقرار دو دستگاه رایانه جهت استفاده دانشجویان(تایپ،کارهای مرتبط با انتخاب واحدو …..)

۴-تعبیه دو نام کاربری و کلمه عبور بدون محدودیت زمانی برای استفاده از اینترنت جهت مراجعین

۵-تجهیز سالن مطالعه کتابخانه جهت مطالعه پرسنل و دانشجویان کارآموز حاضر در بیمارستان

۶-انجام خدمت پرینت بصورت محدود

Loading