ورود به نرم افزار

به علت اینکه نرم افزار به تازگی خریداری شده است و در حالت آزمایشی می باشد فعلا  لینک دسترسی خارج از شبکه به آن اختصاص نیافته است