لیست کارگاه های برگزار شده

عنوان کارگاه  تاریخ برگزاری  فایل آموزشی فایل ویدئویی گواهی ها
دانلود دانلود مشاهده
آشنایی با انواع مطالعات علوم پزشکی 1402/6/8 دانلود دانلود مشاهده
جستجوی نظام مند منابع اطلاعاتی 1402/4/21 دانلود دانلود مشاهده
آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی مبتنی بر شواهد 1402/3/27 دانلود دانلود مشاهده
جستجوی ساده و پیشرفته منابع اطلاعاتی 1402/3/17 دانلود دانلود مشاهده

Loading