معرفی پرسنل کتابخانه بیمارستان قائم

نام و نام خانوادگی: جاهد محمودی نصرآبادی


تحصیلات: کارشناسی کتابداری و علوم اطلاع رسانی

سمت: مسئول کتابخانه

Loading